Декларация за защита на личните данни

При осъществяване на контакт с Вас и/или при пристигане на молба за оферта от Вас системата записва само лични данни, които Вие доброволно ни предоставяте, респективно изразявате изричното си съгласие за записване, обработване, както и използване на данни с горепосочената цел.

Ако предоставите лични данни за група Lambda-Com, няма да ги използваме извън рамките на закона и няма да ги предадем на трети лица. Без Вашето съгласие ще предоставим Вашите данни на трети лица само и изключително в случай, ако това се нарежда от нормативен акт, орган или съд.

Група Lambda-Com ще изтрие записаните данни от регистъра си, когато вече не са налице условията за съхраняването на данните на основание на законови или други права. Естествено, по Ваша молба ще изтрием записаните Ви лични данни от регистъра. Освен това винаги можете да отмените съгласието си за използването или обработването на личните Ви данни в бъдеще.